Drukuj PDF
Zmiana treści Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum– wariant 400 m – treningowy
Identyfikator #10210150
Podgląd Oferta przeglądana 20 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
BZP
Organizator
Gmina Młodzieszyn
96-512 Młodzieszyn
ul. Wyszogrodzka 25-sekretariat, godzina: 14:00
Telefon: 46 8641750, 8641760
Fax: 468 641 765
Email: sekretariat@mlodzieszyn.pl
WWW: bip.mlodzieszyn.pl/
Kontakt
Gmina Młodzieszyn
ul. Wyszogrodzka 25
96-512 Młodzieszyn
Województwo/Powiat
mazowieckie / sochaczewski
Opis
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie. Szczegółowy zakres inwestycji został określony w projekcie budowlano wykonawczym oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będącymi załącznikami do niniejszej specyfikacji. Zamawiający zaznacza, że w ramach prac przygotowawczych będzie istniała konieczność wyrwania karp, usunięcia prefabrykatów betonowych oraz usunięcia prostych konstrukcji wraz z fundamentami. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia obiektu w sprzęt wskazany w załączniku do SIWZ. Przedmiot zamówienia nie obejmuje montażu słupów i opraw oświetleniowych. Z prac wyłączony jest zakres wskazany w pkt. 2 projektu branżowego instalacji elektrycznych. Zatrudnienie na umowę o pracę Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) prace przygotowawcze, rozbiórkowe i porządkowe, 2) roboty budowlano-montażowe 3) roboty montażowe instalacji sanitarnych, 4) roboty montażowe instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych 5) roboty związane z wykonywaniem nawierzchni.” 6) roboty budowlano-montażowe przy wykonywaniu obiektów małej architektury. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę obejmować ma okres realizacji umowy o zamówienie publiczne , których przedmiotem jest „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie – wariant 400 m – treningowy”
"Numer referencyjny:
IZPPP.271.8.2019
Termin składania ofert 05-02-2020
Miejsce i termin składania ofert Gmina Młodzieszyn
ul. Wyszogrodzka 25-sekretariat, godzina: 14:00
96-512 Młodzieszyn
mazowieckie
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
45000000-7: Roboty budowlane
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5: Roboty w zakresie usuwania gleby
45122000-8: Próbne wykopy
45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232400-6: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45231110-9: Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231400-9: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232200-4: Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
Branże
Budownictwo instalacji elektrycznych:
  • instalacje wewnętrzne
Budownictwo instalacji gazowych:
  • instalacje wewnętrzne ( bez kotłowni)
Budownictwo instalacji wodno-kanalizacyjnych
  • instalacje wewnętrzne wod-kan
Budownictwo sportowe:
  • stadiony, boiska, korty
Specyfikacja
Link SIWZ http://bip.mlodzieszyn.pl/dokument-129-przebudowa_kompleksu_lekkoatletycznego.html
Wymagania
III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia: – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie izby inżynierów. - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie izby inżynierów. - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie izby inżynierów. 2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert: - wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu prac związanych z budową/przebudową/odbudową obiektu sportowego o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 zł ); - wykonał należycie co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu nawierzchni kauczukowej lub poliuretanowej na obiekcie sportowym o powierzchni co najmniej 2000 m2;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z treścią załącznika nr 2 SIWZ, 2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - zgodnie z treścią załącznika nr 3 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wadium
Tak, 40 000,00 zł
Wymagany termin realizacji zamówienia
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia 2021-10-29
Termin związania z ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Brak danych
Uwagi
Adres:
ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn, sekretariat
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-02
godzina: 09:00

Ogłoszenie nr 540282665-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.

Ogłoszenie nr 540282665-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.
Młodzieszyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 637335-N-2019
Data: 18/12/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Młodzieszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 75014835400000, ul. ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 46 8641750, 8641760, e-mail sekretariat@mlodzieszyn.pl , faks 468 641 765.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-02, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-17, godzina: 14:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:


Ogłoszenie nr 540009231-N-2020 z dnia 16-01-2020 r.

Ogłoszenie nr 540009231-N-2020 z dnia 16-01-2020 r.
Młodzieszyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 637335-N-2019
Data: 18/12/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Młodzieszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 75014835400000, ul. ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 46 8641750, 8641760, e-mail sekretariat@mlodzieszyn.pl , faks 468 641 765.
Adres strony internetowej (url): bip.mlodzieszyn.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-17, godzina: 14:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-23, godzina: 14:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:


UWAGA,
Zmiana terminu składania ofert:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-23, godzina: 14:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-31, godzina: 14:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:


Ogłoszenie nr 540018359-N-2020 z dnia 30-01-2020 r.

Ogłoszenie nr 540018359-N-2020 z dnia 30-01-2020 r.
Młodzieszyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 637335-N-2019
Data: 18/12/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Młodzieszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 75014835400000, ul. ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 46 8641750, 8641760, e-mail sekretariat@mlodzieszyn.pl , faks 468 641 765.
Adres strony internetowej (url): bip.mlodzieszyn.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-31, godzina: 14:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-05, godzina: 14:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:
Data dodania 19-12-2019
Ostatnia modyfikacja 31-01-2020